top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

02_advengers_main_transparent (1)_edited.png

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H ADVENGERS A.E. δηλώνει και εγγυάται ότι δε θα προβεί καθ’οιονδήποτε τρόπο σε συλλογή, διατήρηση ή επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email info@advengers.gr.

 

Χρήση Cookies
Κάνοντας χρήση του ιστότοπου συναινείτε στη χρήση "cookies". Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία. Προς το σκοπό αυτό, θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο την πρώτη φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, και, παρόλο που συνήθως δεν θα εμφανιστεί ξανά στις επόμενες επισκέψεις σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, οποτεδήποτε, ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.

 

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε και να μην επιτρέψετε την τοποθέτηση «cookies» στη συσκευή σας, ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. O browser σας έχει ρυθμίσεις, που σας επιτρέπουν να ορίσετε από ποια «cookies» επιλέγετε να εξαιρεθείτε και ποια «cookies» μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή σας.
 

Πιο συγκεκριμένα, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

  1. «Cookies» πλοήγησης, που αφορούν στο session του browser, ώστε να σας παρέχονται οι ουσιώδεις υπηρεσίες για τη λειτουργία του ιστότοπου. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη.

  2. «Cookies» για στατιστικούς σκοπούς, όπως αυτά καταγράφονται από τα Google Analytics και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της επίδοσης του ιστότοπου, όπως συγκεκριμένα για τον υπολογισμό των σελίδων του ιστότοπου στις οποίες περιηγήθηκαν οι χρήστες (page views), τον αριθμό των μοναδικών χρηστών (unique users) που επισκέφτηκαν τον ιστότοπο και τον συνολικό χρόνο που κράτησε η περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη. Για όσο διαρκεί το session κατά την πλοήγησή σας, η ανώνυμη πληροφορία αποθηκεύεται στην πλατφόρμα Google Analytics (https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ).

  3. Λειτουργικά cookies, που χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται στη μνήμη, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις (π.χ. γλώσσα) του χρήστη αφορούν στην βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη. Διατηρούνται για όσο καιρό επιλέξετε να μην τα διαγράψετε από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του browser που χρησιμοποιείτε.
     

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στο www.allaboutcookies.org/cookies/.
 

Μελέτη επισκεψιμότητας ιστοτόπου
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics για να παρακολουθήσει την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από  τα Google Analytics για να γνωρίζουμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο, το ποσοστό ενδιαφέροντος των χρηστών σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου καθώς και τον τρόπο που πλοηγείται ο χρήστης μέσα στον ιστότοπο. Αν και τα Google Analytics καταγράφουν δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση του χρήστη, η συσκευή του και το λειτουργικό της σύστημα και ο browser από τον οποίο ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, καμία από τις προαναφερθείσες πληροφορίες δεν σας πιστοποιεί «προσωπικά» στον ιστότοπο, αλλά τα δεδομένα που σχετίζονται με την επίσκεψή σας συλλέγονται ανώνυμα. Τα Google Analytics συλλέγουν επίσης την IP διεύθυνσή σας, η οποία αποτελεί στοιχείο προσωπική σας αναγνώρισης, αλλά η Google χρησιμοποιεί αποκλειστικά την πληροφορία αυτή και δεν επιτρέπει πρόσβαση στην πληροφορία αυτή σε τρίτους, κατά συνέπεια η ίδια η IP διεύθυνση δεν καταγράφεται στις Google Analytics εγγραφές του ιστότοπου.

PRIVACY POLICY

Personal Data Protection
ADVENGERS S.A. states and guarantees that it will not collect, maintain or process the Personal Data of the users / visitors of this website by any means.


For any subject regarding the processing of your Data and the exercise of your rights, you may contact us at info@advengers.gr.
 

Use of Cookies
By using the website you consent to the use of “cookies”. Cookies are small text files that a website saves on your computer or mobile device when you visit this website. In this way, the website recalls your actions and preferences for a period of time, so you do not have to enter these preferences each time you visit the website or browse its pages. Cookies do not collect information individually, however, when they are read by a server through an internet browser they can provide information in order to provide a more user-friendly service. For this purpose, you may notice a popup window the first time you visit the website, and, although it will not usually appear again on your next visits, you may withdraw your consent at any time by following the instructions below.

You have the right to refuse and not allow cookies to be saved on your device, however, this may limit the functionality of the website. Your browser has certain settings that allow you to specify which “cookies” you choose to exclude and which “cookies” can be saved on your device.

Specifically, the website uses the following cookies:

  1. Navigation “cookies” related to the browser session in order to provide you with the essential services for the function of the website. The information collected is anonymous.

  2. “Cookies” for statistical purposes, such as those recorded by Google Analytics and used to control the performance of the website, as well as the calculation of page views on the website, the number of unique users who visited the website and the total time the user has spent browsing on the website. The information collected is anonymous. Throughout the duration of the session of your navigation, anonymous information is stored on the Google Analytics platform (https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

  3. Functional cookies that are used to save any settings (such as language) of the user and refer to improving your experience while browsing the website. The information collected is anonymous. The information is saved for as long as you choose not to delete it from the security settings of your browser.

 

More information about cookies is available at www.allaboutcookies.org/cookies/.

Website traffic research
The website uses Google Analytics to keep track of the interaction with the user. We use the data we collect with Google Analytics to know the number of users visiting the site, the interest that users show in each page of the website, and how the user navigates through the website. While Google Analytics record data, such as the geographic location of the user, his / her device and his / her operating system and the browser used to visit the website, none of the information above identifies you “personally” on the website, however, data associated with your visit is collected anonymously. Google Analytics also collects your IP address, which is your personal identification detail, but Google exclusively uses this information and does not allow access to that information to third parties, therefore, the IP address itself is not recorded in Google Analytics registrations of the website.

Google Analytics also uses the user’s cookies as described in Google’s developer guides. Disabling cookies from your browser settings does not allow data recording by Google Analytics during your visit to the website.

bottom of page