top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

02_advengers_main_transparent (1)_edited.png

Εισαγωγή
Η παρούσα ιστοσελίδα με όνομα χώρου «www.advengers.gr» (εφεξής καλούμενη ως «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»), ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο «ADVENGERS Α.Ε.» , με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησσιάς 5, Τ.Κ 15125, με ΑΦΜ 099937438, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία», ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@advengers.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211 1027400.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Ιστοτόπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση Ιστοτόπου μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

​​

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων/συνεργατών της, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και αναφέρονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτα μέρη αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό χώρο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι τυχόν σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, οδηγούν σε  ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε τέτοια ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην  ηλεκτρονική της σελίδα, μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 

Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει τα δεδομένα που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης εισάγει στη Φόρμα Επικοινωνίας, ήτοι το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και το δυνητικό περιεχόμενο του μηνύματος που μας στέλνει. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματος ή την απάντηση στο ερώτημα που μας θέτει το υποκείμενο. Σε περίπτωση που μέσω της φόρμας επικοινωνίας ο επισκέπτης στείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το βιογραφικό του σημείωμα, τότε αυτό θα διατηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την παραλαβή του, με σκοπό την ειδοποίηση του υποψηφίου εργαζομένου εφόσον υπάρξει διαθέσιμη σχετική θέση εργασίας.

Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας, συνεπώς κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να εισάγει μόνο δικά του προσωπικά δεδομένα, ενώ σε περίπτωση που εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου αυτό θα γίνεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων από το υποκείμενο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα προωθήσει ή γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας έχει τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται,

 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων – Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων,

 • Δικαίωμα στη λήθη και στη διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων,

 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,

 • Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή τη μεταφορά των δεδομένων σας  σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,

 • Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,

 • Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή. Το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου εναντίον της Εταιρείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

TERMS OF USE

Introduction

This website with the domain name "www.advengers.gr" (hereinafter referred to as "Website"), belongs to the Anonymous Company with the corporate name "ADVENGERS COMMUNICATION SERVICES S.A." and the distinctive title "ADVENGERS S.A." , with registered offices in 5 Fragoklissias Street, Marousi, Attica, GR, 15125, with VAT number 099937438, Tax Office D.O.Y FAE Athens, hereinafter referred to for brevity as the "Company", email address info@advengers.gr and registered telephone number 211 1027400.

 

The visitor/user of the website is requested to carefully read these terms of use and to visit/use the website's pages/services only if he accepts them unconditionally. By entering this website, the visitor/user is presumed to have read the terms of use, accepted them unconditionally and waived any related claim. These terms of use may be modified at any time, without notice, and therefore visitors/users are requested to check periodically for changes. The use of the Website after each modification is considered an acceptance of the terms of use, as modified.

 

GENERAL TERMS

The Company reserves the right to add, modify and/or remove at any time any element and/or information included on the Website, as well as to temporarily or permanently interrupt part or all of its services, without any warning and at its absolute discretion.

Any invalidity of some of the terms herein does not invalidate the rest.

The non-exercise by the Company of any of its rights does not imply a waiver of this right.

 

Intellectual and Industrial Property Rights

All website content, including distinctive titles, trademarks, images, graphics, photographs, designs, texts, etc. are the intellectual property of the COMPANY and are protected according to the relevant provisions of Greek law, European law and international conventions, or intellectual property of third parties/partners, for which the COMPANY has obtained a license to use for its own exclusive needs. It is prohibited to copy, modify, alter, configure, reproduce, distribute, transfer, sell, republish, send data to another computer, either in whole or in part. The names, images, logos and distinctive features listed and referring to the COMPANY or third parties are the property of the COMPANY or third parties respectively, protected by relevant trademark laws. Their use on the Website does not, under any circumstances, grant a license or right to use them by third parties.


Limitation of Liability

The COMPANY is not civilly or criminally liable, under any case, for any damage that may be suffered by a visitor/user of the Website or a third party for reasons related to the operation or non-operation and/or use of the website and/or failure to provide services and/or information available from it and/or from any unauthorized interference by third parties in services and/or information available through it.

 

Links to this website

Any links included on the Website lead to websites that are not under the control of the COMPANY and the COMPANY bears no responsibility for the contents of any such website or any link included in such website, or any changes or updates to such websites. COMPANY is not responsible for internet broadcasts or any form of transmission received from any linked website. The COMPANY provides these links on its website only for the convenience of users, their use is not mandatory for the visitor/user and the fact that they are included on the Website does not indicate that the COMPANY approves or accepts their content.

 

Privacy

The COMPANY has the right to keep a record and process any personal data of the visitors/users of this website, to the extent that this is required for its proper operation and development, in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 and of the relevant current Greek and EU legislation on the protection of personal data.

In particular, the COMPANY collects the data that the visitor/user himself enters in the Contact Form, i.e. his name, email address and the potential content of the message he sends us. These data will be kept for the period of time required to satisfy the request or answer the question posed to us by the subject. In case the visitor sends his CV to the COMPANY through the contact form, then it will be kept by the COMPANY for a period of two years from its receipt, in order to notify the candidate employee if a relevant job position becomes available.

 

The acceptance of these terms is a condition for the use of the Contact Form of our Website, therefore each visitor/user can only enter his own personal data, while in the event that he enters the personal data of a third party, this will only be done with the express consent of the subject of the data and upon acceptance of these terms by the subject.

 
Visitors/Users
 of this Website have the following rights regarding their personal data:

 

 • Right of access – The right to know what personal data we collect and how it is processed,

 

 • Right to rectification of personal data – The right to update personal data in the database,

 

 • Right to be forgotten and to delete all personal data,

 

 • Right to restrict the processing of personal data,

 

 • Right to portability, i.e. the transfer of your data to any other controller,

 

 • Right to refuse processing, i.e. the right to withdraw consent to the processing of personal data,

 

 • The right to lodge an appeal with the supervisory authority. The right to lodge a complaint against the Company with the Personal Data Protection Authority or any other authority designated by the Greek state or any supervisory authority for the personal data of an EU Member State.

 

The COMPANY implements appropriate organizational and technical measures for the security of your data, ensuring its privacy, processing and protection from accidental or unlawful destruction, accidental loss, alteration, prohibited dissemination or access and any other form of unlawful processing.

 

COOKIES

 

The Website may use cookies to identify users. Cookies are small text files, which are stored on the hard drive of each user – they do not take notice of any document or file from the user's computer and are used only to facilitate the user's access to specific services, for marketing reasons as well as for statistical reasons, so to determine the areas in which the offered services are useful or popular. Users can configure their servers so that they do not receive cookies, either in general or on a case-by-case basis. In this case, the user cannot have further access to these services.

bottom of page